KVKK VE ÇEREZ POLİTİKASI | Aquasis Deluxe Resort & Spa

KVKK VE ÇEREZ POLİTİKASI

TİTAŞ TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“TİTAŞ”)
KONAKLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA BİLDİRİMİ

a) Veri Sorumlusu
Titaş Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi (“Titaş”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu
sıfatıyla işleriz.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz,
o Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
o Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
o Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
o Mal / hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,
o Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
o Müşteri ilişkileri yönetimi sürecinin yürütülmesi,
o Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
o Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
o Talep / şikayetlerin takibi,
o Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
o Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülme”, “ç) Veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın
tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f)İlgili kişinin temel hak
ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” ve bu sebeplerden herhangi birinin yokluğu durumda KVKK’nın 5
(1) maddesinde belirtilen açık rızanızın alınması hukuki sebepleri dâhilinde işlenir.
c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, bu bildirimin (b) başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5
(2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanılarak acenteler ya da operatörler
aracılığıyla, bize e-postayla ya da elden teslim etmiş olduğunuz order form, register card
(konaklama belgesi) türünde formlarla işlenir.
d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (1),8 (2) (a) ve 9. maddeleri
uyarınca:
o Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla destek aldığımız teknoloji alanında
hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilere,
o Fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla talep halinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğüne ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
o Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla bu alanda destek sunan gerçek ve tüzel
kişilere,
o Müşteri ilişkileri yönetimi sürecinin yürütülmesi amacıyla talep halinde acentelere,
o Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla acentelere,
eşyalarınızın kayıp olması durumunda eşyalarınızı bulan kişilerle,
o Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bankacılık hizmeti sunan gerçek ve tüzel
kişilere, acentelere,
o Talep ve şikayetlerin takibi amacıyla acentelere,
aktarılmaktadır.
e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız
ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle
KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ gereğince,
 “ Kocaharip Mevkii Çamlık Mah. Aytepe Cad. No:77 Didim -AYDIN “ adresindeki
yerleşkemize bizzat gelerek,
 titasturizm@hs.06.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter
aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
(varsa) tarafınızca daha tarafımıza bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgiislem@aquasis.com adresine
elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.