Sürdürebilirlik | Aquasis Deluxe Resort & Spa

Sürdürebilirlik

Aquasis De Luxe Resort & spa

A q u asi s De Lux e R e so rt & Sp a olarak Turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için, sürdürülebilir turizmin bizlere getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek özel önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda yayınladığımız sürdürülebilirlik raporları önemli bir araç konumunda olacaktır. Sürdürülebilirlik raporumuz çevresel, kültürel ve sosyal faaliyetlere odaklanarak gelecek nesiller için daha iyi bir dünya için hizmet vermeyi amaçlamaktadır.